ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

1.Az általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatálya:

 

1.1     Az ÁSZF a BOLU GÉP Kft./1112-Budapest, Kékperje u. 4.Telephely: 1214 Bp. II.Rákóczi F. út 195-197. ). / (a továbbiakban: eladó) minden szerződési nyilatkozatának részét képezik, kivéve azt az esetet, ha a szerződő felek írásban másként állapodnak meg.

1.2     Az ÁSZF-t az Eladó az Üzleti partnerei rendelkezésére bocsátja és amennyiben azok kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadják, úgy az ÁSZF ettől kezdve az Üzleti partnerrel megkötött illetve a jövőben megkötésre kerülő minden szerződés részévé válik

1.3     Az üzleti partner ráutaló magatartásának és az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni, ha a részére elküldött számla hátoldalán található ÁSZF-t az átvételtől számított 3 napon belül nem kifogásolja meg.

 

2. Szerződési ajánlat és elfogadás.

 

2.1     Az eladó ajánlati felhívása kizárólag az ár tekintetében 15 napig vagy az ajánlatban meghatározott Ft./ Eur árfolyamig van érvényben.

2.2     A vevő megrendelését az eladó a teljesítéssel vagy a megrendelés írásbeli visszaigazolásával fogadja el. A számla pótolja a rendelés visszaigazolását.

2.3     Az eladó alkalmazottai nem jogosultak olyan szóbeli kiegészítő megállapodások kötésére vagy szóbeli ígéretek tételére, amelyek az írásbeli szerződés tartalmát meghaladják

 

3. Teljesítés:

 

3.1     A teljesítés helye az ajánlatban meghatározott paritással történik.

3.2     Osztható szolgáltatás esetén az eladó részteljesítésre jogosult.

3.3     Az eladó kereskedelmi előzékenységből a kizárólag bontatlan és eredeti csomagolású áruk esetén jogosult a visszavétel során felmerülő költségeit felszámítani.

3.4     A visszavett áruk ellenértékét az eladó kizárólag átutalással és 30 napon belül fizeti vissza.

3.5     Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az eladó minden visszavett árut amit a csomagolásából kibontottak minőségi vizsgálatnak vet alá, és minőségi vizsgálat eredményét kötelező érvényűnek fogadják el.

3.6     A minőségi vizsgálatot az eladó végzi, vagy szükség esetén végezteti.

3.7     A megbontott csomagolású áruk maximális visszavételi ára az eladási ár 60%- lehet.

3.8     Az eladónak külön indoklás nélkül jogában áll a visszavételt megtagadni.

 

4.. Szállítási feltételek:

 

4.1     Az eladó az árut a vevő költségére és veszélyére küldi ( fuvaroztatja ) el a vevőnek.

4.2     A fuvarozás módját – ha a felek abban nem állapodtak meg – az eladó határozza meg.

 

5. Fizetési feltételek:

 

5.1     A fizetés a teljesítéskor számla ellenében azonnal esedékes vagy a számlában megjelölt fizetési határidőig kamatmentesen teljesíthető.

5.2     Cégünk szakkereskedés, ezért minden esetben - az ÁFA tv.-nek megfelelően -  ÁFA-s számlát állít ki a megvásárolni kívánt termékről! Amennyiben az ÁFA-s számla kiállítását az ügyfél megtagadja, úgy Cégünk eláll kereskedelmi ügylettől és a terméket nem értékesíti.

 

6. Fizetési késedelem esetén érvénybe lépő szabályok:

 

6.1     A számlában megjelölt fizetési határidő letelte után a vevő késedelembe esik.( továbbiakban: késedelmes adós)

6.2     Az eladó a késedelmes adós felé fennálló követelését külön értesítés nélkül egy külső követeléskezelő céghez irányítja.

6.3     A követeléskezelő az eladó megbízásából és nevében jár el.

6.4     A késedelmes adós köteles megtéríteni minden olyan járulékos költséget, ami a késedelembe esésének pillanatától kezdődően keletkezett.

6.5     A késedelmes adós tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat mértéke: évi 20%.

6.6     A késedelmes adós tudomásul veszi, hogy a késedelmes adós köteles kifizetni a követeléskezelő cég minden olyan díját, ami a követelés behajtásával összefügg, függetlenül attól, hogy a követeléskezelő vagy az eladó számlájára teljesített.

6.7     A késedelmes adós a Vis Maior- ból eredő károkért is felel!

6.8     A késedelmes adós tudomásul veszi, hogy a késedelmes adóst nem illetik meg az ÁSZF-3.3-3.8 szakaszában meghatározott visszavételi jogok.

6.9     A késedelmes adós ezúton, hozzájárul, hogy az eladó róla adatokat szolgáltasson harmadik személy részére (kizárólag a késedelemmel kapcsolatban). A szerződő felek elfogadják, hogy az ilyen tájékoztatás jogszerű és ezért a késedelmes adóst a jövőben semmiféle kártérítés nem illeti meg.

 

7. Garanciális feltételek:

 

7.1     Az eladó az általa eladott termékekre a jogszabályokban meghatározott határidőig garanciát vállal. Az eladó kereskedelmi érdekből nagyobb garanciát is vállalhat.

7.2     Az eladó az általa eladott alkatrészekre csak szakműhelyben, szakszerű módón elvégzett beszerelés, javítás, tárolás és üzemeltetés esetén vállal garanciát, de csak az eladótól vásárolt alkatrész vételi áráig.

7.3     A garancia nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb gépelemekre.

 

8. Tulajdonjog fenntartás:

 

8.1     Az eladó az általa szállított áruk tekintetében a tulajdonjogát a vételár (késedelmes adós esetén: valamennyi a késedelemmel kapcsolatos költség) teljes kifizetéséig fenntartja.

8.2     Ha a vevő a 8.1 szakasz alá tartozó, az eladó tulajdonában lévő árut vagy annak egyes darabjait megmunkálja (feldolgozza) az eladó tulajdonjoga változatlanul fennmarad.

 

9. Irányadó jog, jogviták rendezése.

 

9.1     Szerződő felek kikötik jelen ÁSZF- ből eredő jogviták esetére a magyar jog alkalmazását.

9.2     Szerződő felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF. ből eredő jogviták tekintetében kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

9.3     Jelen ÁSZF- ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében, és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok, rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érintik.

 

 

Érvényes: 2013.10.01